برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

Scientometrics

 
 Saber AzamiAghdash
Scopus Google Scholar ORCID ResearcherID  - 
 Jafar Sadegh Tabrizi Scopus Google Scholar ORCID ResearcherID Wos
 Leila Doshmangir Scopus Google Scholar ORCID ResearcherID Wos
 Faramarz Pourasghar Scopus - ORCID - Wos
 Ali Janati Scopus Google Scholar ORCID ResearcherID Wos
 Kamal Gholipour Scopus Google Scholar ORCID ResearcherID Wos
 Rahim Khodayari Zarnag Scopus Google Scholar ORCID ResearcherID -
 Masoumeh GholIzadeh Scopus Google Scholar ORCID ResearcherID Wos
 Rana Gholamzadeh Scopus Google Scholar ORCID ResearcherID -
 Javad Babai Scopus Google Scholar ORCID ResearcherID Wos