برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

Course- Health Economics

                                                           First Semester
Course Name Credits
Medical Information Systems 1
Macroeconomics and Microeconomics 3
Principals of Health Economics 2
Epidemiology and Qualitative Research 3
Application of Mathematics in Health Economics 3
Health Economics English 2
Total 14
 
                                 
 
                                                Second Semester
Course Name Credits
Health Economics (I) 3
Econometrics 2
Advanced Microeconomics 3
Field internship 4
Public Economics and Health Economics 3
Total 15
  
                                                         Third Semester
Course Name Credits
Advanced Econometrics 3
Advanced Macroeconomics 3
Health Economics (II) 3
Principles of English article writting  2
Total 11
 
 
 
 
  
                                                         Fourth Semester                                         
Course Name Credits
Medical Sociology 3
Accounting and National Health Accounts 3
Dissertation 4
Total 10