برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

Curriculum - Health Economics

Row Modules Include Credits
1 Medical Information Systems 1
2 Macroeconomics and Microeconomics 3
3 Principals of Health Economics 2
4 Epidemiology and Qualitative Research 3
5 Application of Mathematics in Health Economics 3
6 Health Economics English 2
7 Health Economics (I) 3
8 Econometrics 2
9 Advanced Microeconomics 3
10 Field internship 4
11 Public Economics and Health Economics 3
12 Advanced Econometrics 3
13 Advanced Macroeconomics 3
14 Health Economics (II) 3
15 Principles of English article writting  2
16 Medical Sociology 3
17 Accounting and National Health Accounts 3
18 Dissertation 4
19 Total 50